LinkedIn แจ้งเตือนข้อมูลที่ได้มาจากการเจาะระบบเมื่อปี 2012 ถูกปล่อยสู่สาธารณะแล้ว

Software DD
มีการแจ้งเตือนจาก LinkedIn ว่าข้อข้อมูลที่ได้มาจากการเจาะระบบเมื่อปี 2012 ตอนนี้ถูกปล่อยออกสู่สาธารณะแล้ว พบว่าบัญชีผู้ใช้กว่า 100…
Read More