iOS พบปัญหาเปิดวีดิโอผ่าน Safari แล้วเครื่องค้าง

Software DD
มีรายงานว่า iOS พบปัญหาเปิดวีดิโอ MP4 จากลิงค์ผ่าน Safari แล้วเมื่อดูจนจบจะทำให้เครื่องค้างจนไม่สามารถใช้งานต่อได้ จึงต้องทำการกด …
Read More