WP MultiLingual ถูกแฮกแก้หน้าเว็บและส่งเมลให้ลูกค้าว่าไม่ปลอดภัย

Software DD
WP MultiLingual หรือ WPML เป็นปลั๊กอินหรือส่วนขยายของ WordPress ที่มีลูกค้าจ่ายเงินเพื่อใช้งานกว่า 6 แสนราย เนื่องจากไม่มีเวอร์ชั่…
Read More