คุมเข้มห้ามข้าราชการของหน่วยงาน ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของทางราชการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่งานราชการ