Mozilla ประกาศเปลี่ยน Search Engine หลักของเบราวเซอร์ Firefox จาก Google เป็นตัวอื่นๆแทน เริ่มใช้เดือนธันวาคมนี้

Mozilla ผู้พัฒนาเว็บเบราเซอร์ Firefox ออกมาประกาศเปลี่ยน Search Engine หลักของเบราเซอร์ Firefox จาก Google เป็นตัวอื่นๆแทน เพื่อจะให้ผู้ใช้งานได้ใช้ Search Engine ในแต่ละท้องถิ่น เช่น ผู้ใช้ Firefox ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ใช้ Search Engine ของ Yahoo เป็นหลักแทน, ผู้ใช้ Firefox ในรัสเซีย จะได้ใช้ Search Engine Yandex แทน, ผู้ใช้ Firefox ในประเทศจีนจะได้ใช้ Search Engine Baidu แทน เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนธันวาคมนี้

หลายคนอาจเข้าใจว่าจะไม่สามารถใช้งาน Search Engine Google ใน Firefox ได้อีกแล้ว แต่อันที่จริงนั้นเรายังสามารถใช้งาน Google ใน Firefox ได้เหมือนเดิม เพียงแต่ในตอนเริ่มต้นติดตั้ง Firefox จะได้ใช้ Search Engine ในท้องถิ่นนั้นๆแทนที่ ซึ่งแต่ก่อนจะใช้ของ Google เป็นหลัก ดังนั้นหากยังต้องการใช้งาน Google เป็น Search Engine หลักใน Firefox ก็ให้เข้าไปตั้งค่าการใช้งานได้ตามปกติ